آمورش کار با آمپرمتر

کار با آمپرمتر(ammetr)

آموزش کار با آمپرمتر:

الكترونها يا پروتونها قابل لمس و یا مشاهده نیستند، به همين دليل قابل شمارش نیستند. بنابراین به ابزاري احتياج داريم تا بتوانيم آنها را اندازه گیری کنیم و یا بشماریم. به عنوان مثال لامپ روشنی را در نظر بگیرید شدت روشنايي لامپ میتواند شدت جريان را بطور تقریبی به ما نشان ميدهد ولی نميتوان شدت جريان را در واحدي كه قابل يادداشت، اندازه بگيریم. اگر مقدار شدت جريان خيلي كم باشد، لامپ روشن نميشود و اگر شدت جريان خيلي زياد باشد، لامپ ميسوزد. بنابراین برای استفاده ار هر وسیله الکتریکی باید مقدار شدت جريانهاي معين را داشته باشیم، تا بتوانیم درست از آنها استفاده كنیم. دستگاهی كه اين اندازه گيري را انجام ميدهد، آمپرمتر (ammetr) ناميده ميشود.

در بتدا برای اطلاعات بیشتر در مورد آموزش نحوه کار با آمپرمتر باید با انواع آن آشنا شویم، به طورکلی آمپرمترها از نظر ظاهری و کاربردشان دو مدل هستند: آمپرمترهای کلمپی و آمپرمترهای فلکسی


نحوه قرار دادن آمپرمتر در مدار

 • نيروي خارجي را كه به مدار وارد ميشود، قطع كنيد.
 • آن قسمت از مدار را كه آمپرمتر در آن قرار دارد، باز كنيد يا ببريد.
 • انتهاي مثبت آمپرمتر را به سيمي كه به قطب مثبت پيل ميرود، وصل كنيد.
 • انتهاي منفي آمپرمتر را به سيمي كه به قطب منفي پيل ميرود، وصل كنيد.
 • دو مرحله آخر را دقت در پلاريته مينامند و اين امر مهم است. زيرا دستگاه اندازه گيري آمپرمتر شدت جريان را در يك جهت نشان ميدهد. اگر دستگاه اندازه گيري را بطور عكس در مدار قرار دهيم، چون جريان در جهت عكس (كه مناسب آمپرمتر نيست) از آن ميگذرد و انحراف عقربه بوجود ميآيد كه باعث شكسته شدن يا خم شدن آن ميگردد. فيش قرمز را به جك قرمز آمپرمتر و فيش سياه را به جك سياه در بالاي آمپرمتر وصل كنيد.


نحوه استفاده و کار با یک آمپرمتر

 1. يك آمپرمتر ساده را برداريد. در انتخاب دستگاه اندازه گيري دقت كنيد كه شدت جريان مدار نبايد بيش از حد تعيين شده براي اندازه گيري باشد. زيرا آمپرمتر بر حسب درجه بندي خود، شدت جريانهاي معيني را ميتواند اندازه بگيرد. در مورد اين آزمايش ميتوانيد فرض كنيد كه آمپرمتر داراي توانايي كافي براي اندازه گيري شدت جريان ميباشد.
 2.  فيش قرمز را به جك قرمز و فيش سياه را به جك سياه وصل كنيد.
 3. از باز بودن كليد مدار حتما مطئن باشیم.
 4. مدار را با جدا كردن سيم رابط بين T2 و T1 باز كنيد.
 5. با قرار گرفتن آمپرمتر بين اين دو نقطه مدار كامل ميشود.
 6. با رعايت پلاريته ، فيش سياه را به T1 و فيش قرمز را به T2 وصل كنيد. (اگر پلاريته مناسب در نظر گرفته نشود، عقربه آمپرمتر به طرف چپ منحرف شده و اين عمل موجب خرابي دستگاه اندازه گيري خواهد شد)
 7. كليد مدار را ببنديد و درجهاي را كه آمپرمتر نشان ميدهد بخوانيد. به یاد داشته باشیم که هميشه از روبرو به صفحه درجه بندي شده آمپرمتر نگاه كنيد و هيچوقت تحت هيچ زاويهاي درجه آمپرمتر را نخوانيد و سپس يادداشت كنيد.
 8. در مرحله آخر كليد مدار را باز كنيد.

مطالب مشابه